Resolución número 000010 de 2009, por la cual se ordena el decomiso definitivo por abandono de unos equipos de telecomunicaciones - 30 de Julio de 2009 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 62372018

Resolución número 000010 de 2009, por la cual se ordena el decomiso definitivo por abandono de unos equipos de telecomunicaciones

Emisor:Ministerio de Comunicaciones
 
EXTRACTO GRATUITO
2
DIARIO OFICIAL
Gfkek„p"690648
Lwgxgu"52"fg"lwnkq"fg"422;
D I A R I O OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864
Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56
DIRECTORA: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA
Gerente General
Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.
e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 000010 DE 2009
(enero 7)
rqt"nc"ewcn"ug"qtfgpc"gn"fgeqokuq"fgÝpkvkxq"rqt"cdcpfqpq"
fg"wpqu"gswkrqu"fg"vgngeqowpkecekqpgu0
Nc"Fktgevqtc"fg" Cfokpkuvtcek„p"fg"Tgewtuqu" fg"Eqowpkecekqpgu." gp"glgtekekq" fg"ncu"
facultades legales, conferidas por el Decreto 1620 de 2003 y las delegadas mediante Reso-
nwek„p"p¿ogtq"22::9"fgn"38"fg"lwpkq"fg"4225."{
CONSIDERANDO QUE:
Fg"eqphqtokfcf" eqp" nq" guvcdngekfq" gp" nc" Eqpuvkvwek„p" Rqnvke c" fg" Eqnqodkc." gp" uw"
artículo 75 concordante con el artículo 18 del Decreto-ley 1900 de 1990, el espectro elec-
tromagnético es un bien de dominio público, inajenable e imprescriptible, de propiedad
gzenwukxc"fgn"Guvcfq."ew{c"iguvk„p."cfokpkuvtcek„p"{"eqpvtqn"eqttgurqpfg"cn"Okpkuvgtkq"fg"
Eqowpkecekqpgu0"
Nc"Eqpuvkvwek„p"Rqnvkec"fg"nc"okuoc"ocpgtc"guvcdngeg."gp"nqu"ctvewnqu"323"{"324."swg"
el espectro electromagnético es un bien público que forma parte de Colombia y pertenece
c"nc"Pcek„p0
Nc"Ng{"94"fg"3;:;"ug‚cnc."gp"uw"ctvewnq"3̇."swg"gn"Iqdkgtpq"Pcekqpcn."rqt"kpvgtogfkq"
fgn"Okpkuvgtk q"fg"Eqowpkec ekqpgu."cfqrv ctƒ"nc"rqnvk ec"igpgtcn"f gn"ugevqt"fg" eqowpkec-
ekqpgu"{"glgtegtƒ"ncu"hwpekq pgu"fg"rncpgcek„p."tgiwn cek„p"{"eqpvtqn"fg"vqfqu"nqu"ugtxke kqu"
fgn"ugevqt0"
El Decr eto-ley 1900 de 1990 dispo ne, en su artí culo 19, que las facultade s de ges-
vk„p."c fokpkuv tcek„p" {"eqpvtq n"fgn"g urgevtq "gngevt qocipfiv keq"eqor tgpfgp. "gpvtg" qvtcu."
ncu"cev kxkfcfg u"fg"r ncpgcek „p"{"e qqtfkpc ek„p." nc"Ýlce k„p"fgn "ewcft q"fg"h tgewgpe kcu."nc"
cukipce k„p"{" xgtkÝec ek„p"fg "htgew gpekcu. "gn"qvq ticokgpv q"fg"r gtokuqu "rctc" uw"wvkn k¦c-
ek„p." nc"rt qvgeek„ p"{" fghgpu c"fgn "gurge vtq"t cfkqgnfi evtkeq. "nc" eqortq dcek„p" vfiepke c"fg"
emision es radioel éctricas, el estable cimiento d e condicion es técnica s de eq uipos ter-
okpcngu "{"tgfgu"swg"wvk nkegp"gp"ew cnswkgt "hqtoc"gn"gur gevtq"tcf kqgnfiev tkeq."nc"fgv geek„p"
fg"ktt giwnctk fcfgu" {"rgtvw tdcekqp gu"{" nc"cfq rek„p" fg"ogfk fcu"c" guvcdn gegt"g n"eqttg evq"
{"tce kqpcn" wuq" fgn" gurgevt q"tcf kqgnfiev tkeq." {"c" tguvc dngegtn qu"g p"ecu q"fg" rgtvw tdcek„p"
q"kttgi wnctkfc fgu0
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 72 de 1989 y el artículo 50 del Decreto-ley
1900 de 1990, el Ministerio de Comunicaciones y las autoridades Militares y de Policía
rtqegfgtƒp"c"uwurgpfgt"ncu"vtcpuokukqpgu"{"fgeqokuct"nqu" gswkrqu"{"tgfgu"swg"qrgtgp"ukp"
rtgxkc"eqpeguk„p."cwvqtk¦cek„p"q"rgtokuq."gzrgfkfqu"rqt"guvg"Okpkuvgtkq0
Gn"Fgetgvq" 3842" fg" 4225" guvkrwnc." gp" uw" ctvewnq" 4" pwogtcn" 3;." swg" gu" hwpek„p" fgn"
Ministerio de Comunicaciones: “Ordenar el cese de operaciones no autorizadas de redes
{"ugtxkekqu" fg"eqowpkecekqpgu." gn"fgeqokuq" rtqxkukqpcn"{" fgÝpkvkxq"fg" gswkrqu"{" fgoƒu"
bienes utilizados para el efecto y disponer su destino con arreglo a lo dispuesto en la ley,
sin perjuicio de las competencias que tienen las autoridades militares y de policía para el
decomiso de equiposÑ0
Ncu"pqtocu"fkurqpgp"swg"nqu"gswkrqu"{"tgfgu"fgeqokucfqu"ugtƒp"fgrqukvcfqu"c"„tfgpgu"
fgn"Okpkuvgtkq"fg"Eqowpkecekqpgu."gn"ewcn"ngu"fctƒ"nc"fguvkpcek„p"{"gn"wuq"swg"ug‚cncp"nqu"
rtgegrvqu"rgtvkpgpvgu0
Nc"Tguqnwek„p"4:37"fg"3;;7"fgvgtokpc."gp"uw"ctvewnq"3̇."swg"gn"Okpkuvgtkq"fg"Eqowpkec-
ekqpgu"vgpftƒ"nc"cfokpkuvtcek„p"igpgtcn"fg"nqu"gswkrqu"fgeqokucfqu"rqt"jcdgt"ukfq"wvknk¦cfqu"
rctc"qrgtct"ugtxkekqu"q"cevkxkfcfgu"fg"vgngeqowpkecekqpgu"fg"ocpgtc"pq"cwvqtk¦cfc"{"eqoq"
eqpugewgpekc"gp"nc"crnkecek„p"fg"nc"pqtocvkxkfcf"fguetkvc"cpvgtkqtogpvg0
La Corte Constitucional en la Sentencia C-329/2000, al estudiar la demanda de in-
eqpuvkvwekqpcnkfcf"fg"nqu"ctvewnqu"6;"c"79"fgn"Fgetgvq"3;22"fg"3;;2."guvcdngek„"swg"gp"ncu"
ukvwcekqpgu"fgÝpkfcu"rqt"nc"ng{."ncu"eqttgurqpfkgpvgu"cwvqtkfcfgu" rwgfgp<"Ð*000+"Gu"oƒu."c"
lwkekq"fg"nc"Eqtvg"ncu"tghgtkfcu"ucpekqpgu"vkgpgp"lwuvkÝecek„p"gp"gn"jgejq"fg"swg"nc"qrgtcek„p"
clandestina de los referidos redes y servicios, implica la utilización ilegítima de un bien del
Estado, como es el espectro electromagnético, que es público, inajenable e imprescriptible,
y que está sujeto a su gestión y control para garantizar la igualdad de oportunidades en el
ceeguq"c"uw"wuq"*ctvewnqu"85"{"97"E0"R0+0"*È+Ñ0
Fg"nc"okuoc"hqtoc"nc"ugpvgpekc"fgo."rtgeku„"swg"gp"ncu"ukvwcekqpgu"fgÝpkfcu"rqt"nc"ng{."
las correspondientes autoridades pueden: “retener o incautar provisionalmente los bienes
de una persona, los cuales si no son reclamados oportunamente pueden ser objeto de
declaración de abandono y posterior adjudicación a la entidad competente o de remate.
*Pgitknncu"hwgtc"fg"vgzvq+0
En lo s años 200 7 y 2008 las autor idades mili tares, de Policía y el Inpec, en cum-
rnkokgp vq" fg" ncu" p qtocu" fgue tkvcu." rt qegfkgtq p" c" fgeqoku ct" {" rqpgt " c" „tfgpgu" f gn"
Okpkuvg tkq"rct c"uw"ew uvqfkc." nqu"uki wkgpvgu "gswkrq u"{"gng ogpvqu. "swg"hwg tqp"wvk nk¦cfqu"
ukp"rtg xkc"cwv qtk¦cek „p<
Item Equipo Marca Modelo Serie
1RADIO MOVIL YAESU HV4:22O 5J541743
2RADIO MOVIL YAESU HV434TJ 7M030018
3RADIO MOVIL YAESU HV4422 4L211355
4RADIO MOVIL YAESU HV4422 40100535
5RADIO MOVIL YAESU HVE4862 SIN
6RADIO MOVIL YAESU HV4722 4J091376
7RADIO MOVIL YAESU HV434TJ 12H950350
8RADIO MOVIL YAESU HV4:22O 5G522579
9RADIO BASE SRS MP25 362
10 RADIO BASE SRS MP25 363
11 HWGPVG"FG"RQFGT SRS MP25 PSC215
12 HWGPVG"FG"RQFGT SRS MP25 PSC216
13 CPVGPC CV493
14 TCFKQ"RQTVCVKN ICON IC-V8 3009983
15 RADIO BASE YAESU HV4822 0K250339
16 RADIO BASE YAESU HV4722 4J091259
17 RADIO MOVIL OQVQTQNC IO522 SIN
18 RADIO MOVIL YAESU HVE/4862 SIN
19 RADIO MOVIL YAESU HVE/4862 SIN
20 RADIO MOVIL PGWVGE SM1645 SIN
21 RADIO MOVIL OQVQTQNC IO522 159TYGD280
22 RADIO MOVIL YAESU HVE/;562 40LT924351
23 RADIO MOVIL YAESU HV4422 5C250578
24 RADIO MOVIL OQVQTQNC IO522 150TAC3441
25 RADIO MOVIL ICOM ICF121 5141671
26 RADIO MOVIL ICOM IC-228 16453
27 RADIO MOVIL ICOM IC-F121 5145634
28 CELULAR CNECVGN 101A 540
29 CELULAR SIEMENS A51 72000401498
30 CELULAR NOKIA 1100 6003040
31 CELULAR NOKIA 1100 601140426
32 CELULAR NOKIA 3220 SIN
33 CELULAR SONY ERICSSON V342 100004B9W
34 CELULAR UCOUWPI UIJ/T477 10305164424
35 CELULAR NOKIA 5120 501221EF
36 CELULAR NOKIA 1108 360851286
37 CELULAR OQVQTQNC C115 SIN
38 CELULAR OQVQTQNC C115 39007227786
39 CELULAR SIEMENS A71 75008619070
40 CELULAR OQVQTQNC C115 70000808017
41 CELULAR NOKIA 1112 97005573394
42 CELULAR NOKIA 1112 20000329861
43 CELULAR NOKIA 1600 64007953327
44 CELULAR NOKIA 1108 2003716641
45 CELULAR SONY ERICSSON W300 79014152720
46 CELULAR OQVQTQNC C139 7807484083
47 CELULAR NOKIA 1100 1900032232
48 CELULAR NOKIA 1108 3493993
49 CELULAR NOKIA 1108 44003406544
50 CELULAR NOKIA 6020 72003384249
51 CELULAR NOKIA 1200 9579405
52 CELULAR NOKIA 1108 5412504
53 CELULAR OQVQTQNC C115 6807461
54 CELULAR NOKIA 1108 4839585
55 CELULAR NOKIA 1108 1264586
56 CELULAR NOKIA 1100 9550702
57 CELULAR NOKIA 1112 6152288
58 CELULAR NOKIA 1100 195681
59 CELULAR OQVQTQNC C115 1503647
60 CELULAR ¥VG 437 360012946
61 CELULAR NOKIA 1108 7845663
62 CELULAR OQVQTQNC V300 6801641
63 CELULAR SIEMENS A71 7274096
64 CELULAR OQVQTQNC C115 2146443
65 CELULAR NOKIA 1108 7643381

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA